ಗುರು, 05 ನವೆಂ | ಪಿವಿಐ - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜೂಮ್ ಸೆಷನ್

ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಧ್ಯಾನ

ಪ್ರತಿ ದಿನ: ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಐಎಸ್ಟಿ ಜೂಮ್ ಐಡಿ: 82677519502 ಪಾಸ್ಕೋಡ್: 112095
ನೋಂದಣಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ
ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಧ್ಯಾನ

Time & Location

ನವೆಂ 05,2020 9:00 ಅಪರಾಹ್ನ IST – ಜನವರಿ 31,2021 10:00 ಅಪರಾಹ್ನ IST
ಪಿವಿಐ - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜೂಮ್ ಸೆಷನ್

About the Event

ಪ್ರಾರಂಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಧ್ಯಾನ

ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್: 1) ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ 2) ಶಾಲಿನಿ 3) ಅನಂತಿ ವಿಜಯ್

ಜೂಮ್ ಐಡಿ: 826 7751 9502

ಪಾಸ್ಕೋಡ್: 112095

ಅಥವಾ

ಜೂಮ್ ಸೇರಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೋಂದಣಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ

Share This Event